About I Par lapu

Welcome to my world!

About author

My name is Walter Schultz (Valters Šulcs) and I am a professional astrologer from Riga, Latvia. I’ve always been interested in how the world works, what's above and beyond, who we are, why are we here on Earth, what's the purpose of all this, why people behave as they do, their traits, characteristics and the very being. Philosophy, psychology, statistics, literature, geography, social psychology, mental practices, science as such, yes, including physics and theoretical astrophysics, astronomy, geometry, chemistry and biology for the common people, are categories of knowledge that I study daily to enrich my understanding of self, humanity and everything around. Now I have learned how to understand and unfold it through the prism of planetary movement through the Zodiac, planetary cycles and other astrological elements.

In 2016 I started to learn astrology on my own for about a year and half. In mid 2017 I applied for the studies at Kristaps Baņķis on-line astrology masterclass school Astroskola.lv. I had a priviledge to learn from the best and the most inovative astrology professional in Latvia. After 2 and a half years of studies I graduated the school and became a professional astrologer. Now, for almost two years I'm practising it professionally. I began by writing articles and research work for astrosports.lv, later I started consulting individually.

About page

On this page you will find information in English and my native Latvian that twists astrology, my interests and my comprehensive knowledge. I will post here my own articles and my research about actual global events, sports, technologies, geopolitics, universe and more.

Consultations and collaborations

I also I offer individual, online astrology consultations in English.
The main topics are:
*Natal promise and natal chart reading;
*Solving specific questions or issues (≤ 3 Q's);
*Prognosis, glimpse into the future (year max.);
*Synastry, compatibility.
I don't consult: questions about health and medicine, anything illegal.


Consultations take place on-line via Google Meet.

Duration: ~1h 15min

You can apply by writing me to astroValtinsh@gmail.com

Consultation fee: 126€

By contacting me, please begin with a greeting, then provide the purpose of consultation and questions that you are interested in, a small description of the current situation is required and finally add your birth data, exact birthtime, city and country.

I am open to collaborations on various types of astrologically innovative projects.

Thank you!

Laipni lūgti manā pasaulē!

Par autoru

Mans vārds ir Valters Šulcs un es esmu profesionāls astrologs no Rīgas, Latvijas. Kopš sevi atceros, vienmēr mani ir piesaistījusi cilvēku uzvedība, rīcība un reakcijas konkrētās situācijās, cilvēku dziļākā būtība. Filozofija, psiholoģija, statistika, literatūra, ģeogrāfija, sociālā psiholoģija, dažādas mentālās prakses, zinātne kā tāda, jā, ieskaitot fiziku un teorētisko astrofiziku, astronomija, ķīmija, bioloģija parastajiem cilvēkiem, ir tas zināšanu kopums, ko cenšos diendienā apgūt, lai labāk spētu izprast sevi, cilvēci un visu apkārt notiekošo. Tagad esmu apguvis zināšanas, kā to visu izprast un atklāt caur planētu kustību Zodiakā, planētu cikliem un citiem astroloģiskajiem elementiem.

2016. gadā sāku apgūt astroloģiju pašmācības ceļā. Pēc aptuveni pusotra gada, 2017. gada vidū nolēmu pieteikties Kristapa Baņķa astroloģijas meistarklases tiešsaistes skolā Astroskola.lv. Esmu pateicīgs, ka izvēlējos apgūt astroloģijas zinības pie, manā skatījumā, visinovatīvākā un progresīvākā astroloģijas profesionāļa Latvijā. Pēc divarpus gadu studijām absolvēju šo skolu un kļuvu par profesionālu astrologu. Šobrīd jau gandrīz divus gadus darbojos kā profesionāls astrologs. Sāku ar pētījumiem un rakstiem astrosports.lv mājaslapai, vēlāk arī pievērsos individuālajām konsultācijām.

Par lapu

Šajā lapā atradīsiet informāciju gan latviski, gan angliski, kas caurvij astroloģiju, manas intereses un zināšanas. Šeit publicēšu savus rakstus un pētījumus par aktualitātēm pašmājās un pasaulē, sportā, tehnoloģiju un ģeopolitikas jomās, visumā un daudz ko citu.

Konsultācijas

Es piedāvāju arī individuālas, attālinātas astroloģijas konsultācijas latviešu valodā.
Konsultācijas pamattēmas ir:
*Pamathoroskopa, dzimšanas kartes analīze;
*Konkrētu jautājumu risināšana (≤3 jaut.);
*Prognozes, ieskats nākotnē (līdz gadam);
*Saderība;
Nekonsultēju medicīnas un veselības jautājumos un par to, kas ir pretrunā ar likumu.


Konsultācijas notiek tiešsaistē, pamatā izmantojot Google Meet platformu.

Ilgums: ~1h 15min

Pieteikumus rakstiet uz e-pastu astroValtinsh@gmail.com

Konsultācijas maksa: 99€

Rakstot konsultācijas pieteikumu, lūdzu, sākam ar sasveicināšanos, rakstām konsultācijas iemeslus, risināmos jautājumus ar nelielu situācijas aprakstu un dzimšanas datus ar precīzu laiku, dzimto pilsētu un valsti.

Esmu atvērts sadarbībai dažāda veida astroloģiski inovatīviem projektiem.

Paldies!